+38 067-49-34-052

+38 095-45-552-07

Каково качество воды, набранной из родника?

Как мне узнать, пригодна ли вода для питьевых целей? Как работает приобретенная система очистки? Каково качество воды, набранной из родника?

Детальніше...

Розробка плану видобутку підземних вод на водозаборі підприємства

Розробка плану видобутку і супроводження при узгодженні з контролюючим органом.

Детальніше...

Всі співробітники лабораторії мають вищу освіту по спеціальностях: гідрогеологія і інженерна геологія,  екологія, технологія виробництва.

В лабораторії працюють один кандидат технічних наук і два аспіранти. У сукупності ними опубліковано більше 70 наукових статей, 8 з яких у виданнях, що входять до науково-метричних баз. За участю співробітників лабораторії виданий підручник  «Екологія міста».

 

Останні роки лабораторія «ПЛАЯ» виконує наукові дослідження у напрямках:

 • Дослідження якості джерельних вод Слобідьської України.
 • Ресурсне обґрунтування бюветного водопостачання.
 • Пошук підземних вод найвищої питної якості.
 • Розробка променевих і горизонтальних водозаборів для поліпшення якості водопровідної води у м.Харків.
 • Поліпшення якості питних вод з використанням природних мінералів.
 • Біотестування природних вод.
 • Вивчення залежності якості підземних вод від інтенсивності і режиму їх експлуатації.
 • Нітратне забруднення поверхневих і підземних вод басейну р.Сіверський Донець.
 • Карстування карбонатних і кремнекислих відкладів.
 • Забруднення підземних вод при видобутку вуглеводнів
 • Водопостачання у кризовий період.
 • Вивчення гідросфери Марсу і участь у науковому обґрунтуванні роботизованих і гуманітарних місій на Червону планету.

До найбільш значущих опублікованих наукових робіт відносяться наступні:

Патенти

 • №U 2015 04617 - на винахід і корисну модель: спосіб опріснення колодязної води.
 • №U 2015 03320 – на корисну модель: спосіб забору підземних вод у зоні їх висхідного розвантаження.

Статті у наукових виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS

 • 1. Yuliya Vystavna. Hydrochemical characteristics and water quality assessment of surface and ground waters in the transboundary (Russia/Ukraine) Seversky Donets basin Yuliya Vystavna Valeriy Yakovlev • Dmytro Diadin • Yuriy Vergeles • Felix Stolberg.// Environmental Earth Sciences 2015. ISSN 1866-6280 Environ Earth Sci DOI 10.1007/s12665-015-4060-0
 • 2. Yakovlev Valeriy. Nitrates in springs and rivers of East Ukraine: Distribution, contamination and fluxes Yakovlev Valeriy a, Vystavna Yuliya b,⇑ , Diadin Dmytro b, Vergeles Yuriy// Applied Geochemistry 53 (2015) 71–78.

Наукові видання, що входять до інших наукометричних баз

 • 3. Виставна Ю.Ю. Дослідження нітратного забруднення гідросфери у трансграничному районі басейну Сіверського Донця/ Виставна Ю.Ю.,  Яковлев В.В., Дядін Д.В, Вергелес Ю.І., Чистикова А.В., Жидких І.О.// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 6/10 (72). Харьков: 2014.-с.20-27. DOI:10.15587/1729-4061.2014.31558 

Інші статті у виданнях геологічного, екологічного і технічного напрямків

Статті на теми підземних вод

 • Яковлев В.В. Влияние эксплуатации подземных вод на состояние подтопляемости городских территорий /Підтоплення в великих містах України (на прикладі міста Харкова): Український будинок економічних та науково-технічних знань товариства «Знання» України. – Харків-Київ. – 1998. - С. 82-85.
 • Яковлев В.В. Децентрализованное водоснабжение. Формирование подземных вод на урбанизированных территориях. Охрана подземных вод от истощения и загрязнения. Методы пополнения запасов подземных вод. Зоны санитарной охраны скважинных водозаборов. Прогнозирование состояния подземных вод в связи с их эксплуатацией/ Экология города: Учебник. Под общ. ред. Ф.В. Стольберга. Разд.: 3.2.2, 3.10-3.14 – Либра, 2000.- С.70 -71; 139-155.
 • Шараевская Л.А., Яковлев В.В. О возможности совместного использования атмосферных и грунтовых вод для хозяйственно-питьевых целей//Коммунал. Хоз-во городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка. – 2001.- Вып. – 27. – С. 154-157.
 • Яковлев В.В., Дмитренко Т.В., Шараевская Л.А., Результаты исследования родников г. Харькова и перспективы их использования населением //Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический Институт”. – Харьков, 2002.- Вып. 3. – С.211-221.
 • Yakovlev V.V., Svirenko L.P., Chebanov O.Ju., Spirin O.I., Rising Groundwater Levels in North-Eastern Ukraine: Hazardous Trends in Urban areas// Current Problems of Hydrogeology in Urban Areas, Urban Agglomerates and Industrial Centres. Kluwer Academic Publishers, 2002.- p.221-241.
 • 6. Дмитренко Т.В., Костенко Н.В. Яковлев В.В., Экологические аспекты использования родниковых вод урбанизированных территорий для питьевого водоснабжения (на примере г. Харькова)// Науковий вісник будівництва. – Харків: Вип. – 2003. – С. 209-224.
 • 7. Яковлев В.В. О реликтовых пресных водах. Вестник Харьковского национального университета. Сер. Геологія, географія, екологія. № 610. – Харків: ХНУ. – 2003. – С. 12-15.
 • 8. Яковлев В. В., Пантелят Г.С., Лазуренко О.Т. К вопросу о питьевой некондиционности подземных вод Днепровско-Донецкого артезианского бассейна// Науковий вісник будівництва. – Вип. 30. Т.1. – Харків ХТУБА ХОТВ АБУ – 2005. – С.211-214.
 • Яковлев В.В. Гідрогеологічні умови / Сіверський Донець. Водний та екологічний атлас. Під ред. О.Г. Васенко Харків: Видавничий дім «Райдер». 2006. - С.37-44.
 • Яковлев В.В. Подземные воды боровых террас как источник питьевого водоснабжения // Вісник Харьківского нац. универсітету. №824. Сер. Геологія – географія – екологія. Вип. 29 – Харків: ХНУ. – 2008 – с. 43-48.
 • Serikova E., Yakovlev V.V. Water supply crisis and reservation of drinking water: a practical and strategic approach // Экобалтика 2008. Санкт Петербург. 26 июня 2008 – Сб. тр. под ред. М. П.Федорова, В. Хогланда, В. Рудь. Из-во политехн. Ун-та. С. 285-289
 • Яковлев В.В., Бирюкова Т.Ю., Мацюк С.А., Биотестирование природных вод Харьковской области для оценки их токсичности// Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. Сб. – К.: Технические науки и архитектура. Вып. 84 – 2008. – С. 102-110.
 • Яковлев В.В. Состояние грунтовых вод на примере Харьковской области и меры по улучшению питьевых качеств колодезных вод// Вісник Харьківского нац. универсітету. Вісник Харьківского нац. универсітету. № 882 Сер. Геологія – географія –екологія. Вип. 31 – Харків: 2009 – с.216-222.
 • Мацюк С.А., Яковлев В. В., Хрестина Т.В. Улучшение питьевых качеств артезианских вод с помощью природных минералов// Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. Сб. – К.: Технические науки и архитектура. – 2009. – Вып. 88.- С. 99-105.
 • Яковлев В. В. Некоторые направления совершенствования нормативов качества питьевой воды// Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. Сб. Вып. 93: Технические науки и архитектура. – К «Техніка»: 2010. – С. 42-52.
 • 16. Яковлев В.В., Серикова Е.Н. Дополнительная инфильтрация в подземные воды на территории крупных городов (на примере г. Харькова) // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. Сб. Вып. 97: Технические науки и архитектура. – К «Техніка»: 2011. – С.344-348.
 • Яковлев В.В. Закономірність формування сольового складу природних вод зони активного водообміну України // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2012. - Вып.67-С.230-240.
 • Яковлев В. В. Порові води мергельно-крейдяної товщі Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну як стратегічний резерв питної води // Экология и промышленность. – Харків. УкрНТЦ «Энергосталь».-2012.-№1.-С.61-66.
 • 19. Яковлев В. В. Новий метод оцінки якості питних вод // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. Сб. Вып. 103: Технические науки и архитектура. – К «Техніка»: 2012. – С.193-207.
 • Яковлєв В. В. Залишкові запаси реліктових прісних вод у колекторах української частини Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну// Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. Вип.20.Київ. -2012.- С.134-138.
 • Яковлєв В.В. Інженерні заходи впливу на гідрохімічний склад грунтових вод//Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. Вип.5. Київ-Кременчук.-2012.-С.98-102.
 • Яковлєв В.В. Стратегічні запаси прісної води мергельно-крейдяного водотриву Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну// Вісник ХНУ №1033. Сер Геологія, географія, екологія. Вип. 37. – 2012. – С. 140-147. ISSN 0153-1826.
 • Яковлєв В.В. Гідрогеологічні і технічні аспекти облаштування каптажів питного водопостачання у надзвичайних ситуаціях// Вісник ХНУ №1049. Сер Геологія, географія, екологія. Вип. 38. – 2013. – С. 83-86. ISSN 0153-1826.
 • Яковлев В.В., Ананьев С.Н. Глобальная трещиноватость Юзовской площади и ее гидрогеологическое значение// Вісник ХНУ №1084. Сер. Геологія, географія, екологія. Вип. 9. – 2013. – С.246-254. ISSN 0153-1826.
 •  Чистикова А.В., Яковлев В.В., Мацюк С.А., Горшкова Е.А. К вопросу качества воды родников, формирующихся в городской экосистеме г.Харькова// Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2015.– Вип.  63 – С.147-152.

Статті на космічні теми

 • Яковлев В.В., Лищина В.Д. Актуальные вопросы использования воды в космических экспедициях средней продолжительности// Космічна наука і технологія. Т.14, №2. Київ, 2008. – С. 92-96.
 • Yakovlev V. Large basins of water in equatorial regions of Mars/ The solar system bodies: from optic to geology (2008)  Kharkiv, 2008.
 • Яковлев В.В., Лищина В.Д., Литвиненко И.Н., Гаврилюк О.В. Проблема фтора в подземных водах Харьковского региона в связи с их эксплуатацией// Вісник Харьківского нац. универсітету. Вісник Харьківского нац. универсітету. № 864 Сер. Геологія – географія – екологія. Вип. 30 – Харків: 2009 – С. 244-250.
 • Яковлев В.В. Угрозы бесперебойному функционированию городских водопроводов Украины и меры по защите населения// Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2010.– Вип.  56 – С.147-152.
 • Yakovlev V. Slope streaks on Mars –  gravity-cappillary displays of water /41st Lunar and Planetary Science Conference (2010) 1333.pdf
 •  Yakovlev V. Conditions and mechanism of Mars big hydrolaccoliths formation/ Fifth Mars Polar Science Conference (2011) pdf.
 • Yakovlev V. The hydrolaccolits of Holden crater – the possible storage of life traces /42nd Lunar and Planetary Science Conference (2011) 1115.pdf.
 • Яковлєв В.В. Природа центральной структуры марсианского кратера Гейл. Збірник наукових праць УкрДГРІ №3. К, 2012- С.102-113.
 • Яковлев В.В., О роли воды в образовании склоновых полос на Марсе/Збірник наукових праць УкрДГРІ №2. К, 2013- С. 111-121.

Нам довіряють